Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Predb - uklid
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011020146


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Statutární město Děčín
Identifiakční číslo:
00261238
Poštovní adresa:
Mírové náměstí 1175/5
Obec:
Děčín IV-Podmokly
PSČ:
40538
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
sídlo statutárního města Děčín
Tel.:
+420 604848105
K rukám:
Ing. Věra Havlová
       
E-mail:
vera.havlova@mmdecin.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
https://zakazky.mmdecin.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mmdecin.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 14 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Děčín
Kód NUTS
CZ042
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem plnění zakázky je zajištění úklidu pracovišť Magistrátu města Děčín a zajištění provozu veřejných WC.

Jedná se o služby a s nimi spojené dodávky spočívající v zajištění úklidových služeb, zahrnující běžný denní úklid kanceláří a všech ostatních místností užívaných zaměstnanci zadavatele včetně souvisejících dodávek spotřebního zboží a materiálu a rozmístění hygienických potřeb (spotřební zboží a materiálu) a dále se jedná o zajištění speciálního, nepravidelného úklidu dle potřeby zadavatele.

Pracoviště Magistrátu města Děčín: Děčín IV - A1 Mírové nám. 1175/5, A2 Mírové nám. 242/2 , A3 Na Valech 156/6, A4 Na Valech - věž, A5 Raisova - MP, objekt bývalé knihovny Mírové nám. 1155/3, Děčín IV; Děčín I - B1, B2, B 3 - ul. 28.října 1155/2.

Veřejné WC v ul. Maroldově v Děčíně I a na Teplické

ul. v Děčíně IV.

Mytí oken v objektech v ul. Přímá č.p. 397 a 398 Děčín XXXII-Boletice n/L, č.p. 337 v ul. Jinřichova, Děčín IX-Bynov; č.p. 1525 v ul. Krásnostudenecká 30, Děčín VI-Letná a č.p. 1362 v ul. Krásnostudenecká 104A Děčín VI-Letná.

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
5 300 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90910000-9
 
Další předměty
90900000-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
14/09/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny - Splněním veřejné zakázky budou naplněny potřeby zadavatele spočívající v zajištění kvalitních úklidových služeb v prostorách zadavatele a s tím spojené dodávky spotřebního materiálu a zboží.
Popis předmětu veřejné zakázky - viz. bod II.4) tohoto oznámení.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - Zajištění správně prováděných úklidových služeb je nezbytným předpokladem pro fungování a poskytování služeb úřadu.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky - S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva na dobu určitou, a to na dobu 4 let (předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 2020).
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Platební podmínky budou stanoveny zadávacími podmínkami.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
12/08/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh